Kirjalike tööde vormistamine

Kirjalike tööde vormistamise üldnõuded Kostivere Koolis:

 • Töö esitatakse valgel A4 formaadis paberil.
 • Tekst trükitakse lehe ühele küljele (lehe tagumine pool jääb tühjaks) reasammuga 1,5.
 • Kasutatav kirjastiil on Arial, tähesuurus 11 punkti.
 • Lehe ülemisest, alumisest ja paremast servast jäetakse vaba ruumi 2,5 cm ning vasakult 3 cm.
 • Tekst vormistatakse nii, et lehe mõlemad servad jäävad sirged (rööpjoondus).
 • Taandridu arvutikirjas ei kasutata, tekstilõigud eraldatakse üksteisest 6 pt lõiguvahega.
 • Kõik leheküljed tiitellehest kuni lisadeni nummerdatakse. Leheküljenumbrid paigutatakse lehekülje alla paremasse serva. Tiitellehel leheküljenumbrit ei näidata.
 • Töö koosneb üldjuhul järgmistest osadest:
  Tiitelleht
  Sisukord
  Sissejuhatus
  Sisupeatükid (ja alapeatükid)
  Kokkuvõte
  Kasutatud kirjandus/allikmaterjalid
  Lisad (kui need on töö puhul vajalikud)
example

Tiitellehe näidis

Tiitellehe vormistamine:
Tiitellehel esitatakse järgmine info:

 • õppeasutuse nimetus;
 • töö pealkiri;
 • töö liik (referaat, uurimustöö, loovtöö vms);
 • töö autori nimi;
 • juhendaja nimi;
 • töö kirjutamise koht ja aeg.

Allikatele viitamine

Töös peab olema selgelt eristatav, millised tulemused ja mõtted kuuluvad töö teostajale, millised teistele autoritele. Töö koostamiseks kasutatud allikatele tuleb tekstis viidata. Kui allikatele on jäetud viitamata, siis on tegemist plagiaadiga (loomevargusega). Kõik töös kasutatud materjalid peavad kajastuma töö lõpus olevas kirjanduse loetelus.
Viitamise ja kasutatud materjalide loetelu vormistus peab olema ühtne (kõigi allikate andmed esitatud samas järjestuses). Kasutatud materjalid järjestatakse tähestiku järgi.

Referaadi koostamine

Referaat on kokkuvõtlik ülevaade mingi teema kohta.
Refereerimine on alusteksti vahendamine oma sõnadega.
Referaat on terviktekst, mis hõlmab kõige olulisema alustekstidest, kuid jätab välja teisejärgulised üksikasjad.
Referaadis annab koostaja lühidalt oma sõnadega edasi ühest või mitmest kirjandusallikast saadud teabe. Olemasolevate tekstide kopeerimine või lihtsalt oma töösse ümberkirjutamine ei ole refereerimine.
Referaadi eesmärk on kellegi teise seisukohtade esitamine, ülevaade mingist tööst või töödest. Autor võib refereeritud seisukohti kommenteerida ning lisada omapoolseid järeldusi, kuid need tuleb kindlasti refereeritavast materjalist eraldada.
Referaadi autori ülesanne on erinevad tekstid ladusalt oma sõnadega ümber sõnastada.

Loe pikemalt: Kirjalike tööde vormistamise juhend 2020

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme