ERASMUS+

Kostiverest laia maailma

Tänu tehnilistele võimalustele interneti ja transpordi kujul on meil tänapäeval tekkinud võimalus liikuda mööda maailma, avastada erinevaid maid ja tavasid, tutvuda uute inimestega. Kõik see ei puuduta mitte ainult puhkusehetki või turismireise, aga  ka  töötamist ja õppimist. Eesti noored on enda jaoks avastanud välismaal tippülikoole, spetsialistid uusi tööpõldusid. Ka Eesti õpetajad pole sellest protsessist kõrvale jäänud ning tänu Erasmus+ programmidele käivad nad ennast täiendamas koolitusasutustes üle Euroopa ning vahetavad kogemusi kolleegidega erinevatest riikidest.

Kostivere Kooli õpetajaskond otsustas liituda Erasmus+ õpirände programmiga 2019. aasta alguses. Selle tulemusena moodustati rahvusvahelise koostöö arendamise töörühm, kirjutati projekt  pealkirjaga „Õppeprotsessi mitmekesistamine lähtuvalt muutunud õpikäsitusest“ ning tänu sellele saadi rahalist toetust 100% mahus. Koolitustele suundusid õpetajad, kes näitasid ise huvi projekti vastu ja olid valmis oma töö või ainevaldkonda esindama, eesmärgiga jagada projekti lõpus kolleegidele uusi teadmisi muutunud õpikäsitusest ja rahvusvahelise koostöö võimalustest. Lisaks sellele olid koolitused valitud nii, et enamik ainevaldkondi oleksid kaetud.

Mahuka ettevalmistustöö tegemine tasus ära, sest selle tulemusena on 2019. aasta lõpuks mitu õpetajat käinud erinevatel koolitustel:

Inglise keele õpetaja Margit RüngenenTowards the inclusive classroom: best practice, Kalamata, Kreeka. Kursus oli korraldatud Kreekas asuva koolitusasutuse Areadne is a Greek Lifelong Learning Centre poolt, mis ongi keskendunud õpetajate täiendkoolitusele. Õpetaja Margit Rüngeneni sõnul käsitles koolitus õpiraskustega, käitumisraskustega ja andekate laste õpetamise teemat: „Koolitus andis minule kui õpetajale vajaliku ettevalmistuse töötada klassis, kus on väga erineva tasemega õpilased. Koolituse käigus käsitleti nii erivajadustega, käitumis- ja õpiraskustega kui ka väga andekate õpilaste toetamist ja kaasamist õppetöös. Arvan, et kui õpetaja oskab nende faktoritega arvestada, võimaldab see iga õpilase arengu toetamist just neile sobivas vormis ja tempos“.

Kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil7th international seminar for physical education teachers. Seda traditsioonilist üle-aastast koolitust korraldab Itaalias asuv Istituto d’istruz.sec di secondo grado “Claudia von Medici”. Koolituse käigus kaasajastavad kehalise kasvatuse õpetajad oma praktilisi teadmisi ja õpetamismeetodeid kehalise kasvatuse tundide raames toimuvate pallimängude kohta.

Eriklassi õpetaja Agnes KatoCreativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies. Koolitus toimus Hispaanias Barcelonas ning andis teadmisi eduka klassijuhtimise ja kaasaegsete meetodite kohta. Samuti oli koolitusprogrammi üks õpiväljunditest IT-vahendite sidumine tunnitööga.

Kooli direktor Olga Saikovskaja – Coaching and Mentoring. Suurbritannias Cambridge’is toimunud koolituse valiku tegemisel arvestati sellega, et muutuv õpikäsitus puudutab mitte ainult õpetajaid ja õpilasi, aga ka koolijuhtimise stiili laiemas mõttes: „Kaasaegne koolijuht peab mängima suunavat ja õpetaja arengut toetavat rolli ning  vajab mentorluse printsiipidega seotuid teadmisi“.

Huvijuht ja arvutiõpetaja Ranele RaudsooMethodology and ICT Tools for Teachers. Ranele Raudsoo sõnul keskendus Maltal toimunud arvutiõpetaja poolt valitud kursus ainetevahelisele lõimingule: “Meie koolis on loodud väga head võimalused, et kasutada õppimises ja õpetamises erinevat digitehnoloogiat. Valitud koolitus andis hea võimaluse katsetada ja avastada uut tarkvara ja tehnoloogiaid, et tunde veelgi atraktiivsemaks muuta. Sain teadmisi uutest veebiplatvormidest, mida pole veel Eestis kasutatud. Saadud teadmisi saan tundides õpetamisel rakendada ja õpilased saavad õpitut omakorda integreerida ka teistesse õppeainetesse”.

Loodusainete õpetaja Annika PauCreativity in teaching and training through outdoor and indoor activities. Koolitus toimus Hollandis Asseni linnas ning seal jagati teadmisi õuesõpe metoodikate, õpilaste loomingulisuse arendamise ning loovuse kohta õpetamises ja õppimises. Annika Pau sõnul kattusid koolituse eesmärgid Kostivere Kooli järgmiste eesmärkidega: digiõppevahendite kasutamine õppetöös, õues õppimine, mängulised tunnid, õpimotivatsiooni tõstmine.

Koolitustel saadud teadmisi jagati õpetajatega ja lastevanematega. Näiteks korraldas Ranele Raudsoo koolituspäeva „Nutikas õpetaja“, kuhu olid kutsutud kõik huvilised ning kus õpetati kasutama erinevaid kasulikke veebiplatvorme. Annika Pau korraldas koolitusel saadud oskustele tuginedes Lote Lego töötoa lastevanematele ja lastele isadepäeva tähistamise raames.

Rahvusvahelise koostöö arendamise töörühma sõnul nähti esimese sammuna vajadust koolitada õpetajaid, et neil tekiks selge ettekujutus rahvusvahelise koostöö põhimõttetest, võimalustest, plussidest ja potentsiaalidest ning nad leiaksid endale kolleege teistest riikidest, kellega edaspidi  arendada koostööd ja teostada õpilaskeskseid projekte. Tulemusena on Kostivere Kool leidnud endale häid sõpru erinevatest EL riikidest ning juba neli õpetajat Itaaliast ja Ungarist on avaldanud soovi tulla meie õpetajate töövarjudeks 2020. aasta kevadel.

Vastavalt Kostivere Kooli õpetajaskonna plaanidele järgneb esimesele sammule teine – õpilastevaheline koostöö, õpilasvahetus, veebipõhised koostegevused, külaskäigud jne.

Kostivere Kooli missioon on sõnastatud järgmiselt: “Toetada õpilaste kujunemist iseseisvateks, sotsiaalseteks, kaasaegses ühiskonnas toimetulevateks kodanikeks, kes väärtustavad haridust ja hoolivad oma kodukandist.” Selle eesmärgi saavutamiseks on oluline kasvatada  õpilastes oskust orienteeruda kaasaegses maailmas, kus riikide piirid on avatud, ning tutvustada neile õpirände ja töörände võimalusi, mis on tunduvalt suuremad, kui kunagi enne. Inimene, kes on oma silmaga näinud elu teistes riikides, suudab palju paremini hinnata kodumaa väärtusi, emakeele ja rahvuskultuuri hoidmise olulisust.

Õpetajate õpirändele järgnevad loodetavasti õpilaskesksed rahvusvahelised koostööprojektid. Hetkel käivad läbirääkimised Itaalia ja Prantsusmaa koolidega eesmärgiga käivitada juba 2020. aastal Erasmus+ kaudu kaheaastane strateegilise koostöö projekt, mis annaks võimaluse Kostivere Kooli õpilastele külastada erinevaid Euroopa koole ning suhelda eakaaslastega teistest riikidest. Selline kogemus on ilmtingimata kasulik nii inglise keele oskuse parandamiseks ja silmaringi avardamiseks kui ka enesekindluse suurendamiseks ja elus vajalike praktiliste suhtluskogemuste saamiseks.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme