Tehnoloogilised vahendid Kostivere Kooli õppetöö mitmekesistamiseks

 

Kostivere Koolis väärtustatakse nüüdisaegse õpikäsitluse põhimõtteid ning on tehtud pingutusi selle nimel, et õppeprotsess ja õppesisu toetaksid ennastjuhtiva õppija arengut ning õpikeskkond oleks kaasaegne ja mitmekesine. Sellest tulenevalt esitati meie poolt projekt “Tehnoloogilised vahendid Kostivere Kooli õppetöö mitmekesistamiseks” Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks. Projekti toetas ka Jõelähtme vald, mille tulemusena saime endale soetada järgmised tehnoloogilised vahendid õppetöö mitmekesistamiseks. Projekti kogumaksumuseks oli 15 123,22 eurot, millest 12 854,74 eurot oli Euroopa Sotsiaalfondist.

1. Bee-Bot robotid koos abimaterjalidega
Antud robotid on lihtsasti kasutatavad ning võimaldavad algtasemel programmeerimisega tegeleda. Erinevad matid võimaldavad roboteid kasutada nii matemaatikas, keeleõppes, kunstis, loodusõpetuses, geograafias jne. Bee Botide kasutamine ainetundides arendab õpilastes RÕKis määratud üldpädevustest digipädevust. Nende kasutamine õppetöös aitab mänguliselt kinnistada sõnavara ja arendab loogilist mõtlemist. Sõnavaraliselt saab kõige enam kinnistatud väljendid: vasakule, paremale, otse ja tagasi, mis on igapäevase liiklemise juures oluline
sõnavara. Näited, mis teemade juures saaks neid kasutada: keeleõpe (tähed, sõnad, laused, küsimused, piltide järgi lausete moodustamine, pildi kohta riimuvate sõnade leidmine ja nende abil luuletuse koostamine), matemaatika (arvud, erinevad arvutustehted, arvude võrdlemine, geomeetrilised kujundid; sammude/ruutude loendamine, et kuhu suunas mitu sammu tuleb liikuda), loodusõpetus (taimed, loomad, ilm).

2. SPORTIdent kooli komplekt
Hetkel õpetatakse orienteerumist füüsilise kaardi järgi ilma digitaalsete vahenditeta, mis ei võimalda õpilaste rajal tegutsemisele anda kiiret ja täpset tagasisidet ning ei võimalda näha kus õpilane konkreetselt eksinud on. III kooliastmes kasutatakse orienteerumise mitmekesistamiseks hetkel sellist digitaalset keskkondi nagu Loquiz. Soetatavate vahenditega on võimalik kiiremini, mitmekülgsemalt ning aineid lõimides tagada õpilastelt oodatavad ainealased õpitulemused ning anda algteadmised enda asukoha määramisel ning kaardi abil liikumisel, et III kooliastmes kasutada selleks digitaalseid keskkondi. Kasutades SportIdent vahendeid ainete üleselt toetame õpilaste ruumilist/topograafilist mõtlemist, õpetame tegema ratsionaalseid otsuseid ning analüüsima olukorda kiiresti ja täpselt. Antud digitaalsete vahendite abil tekib õpilastel võimalus ise koostada ja sisestada radu digitaalsesse keskkonda kasutades selleks etteantud tarkvara (lõimituna arvutiõpetuse tunniga). Selle kaudu arendatakse õpilase ja õpetaja digipädevust (info ja andmekirjaoskus, digisisu loomine, digiturvalisus, probleemilahendus). Vahendid toetavad õpilastel õpitulemuste saavutamist nii kehalises kasvatuses, geograafias kui ka loodusõpetuses.

3. Aeon Mira 7 laserpink
Seade võimaldab õpilastel kiirelt ja lihtsalt tunni ajal oma disainitud tooted valmis saada. Seadme kasutamine võimaldab koolil valmistada ja graveerida enda meeneid(medalid, kellad, karikad, kingitused jms).
Laserpingi kasutamine toetab järgmiste õpitulemuste saavutamist:
1) tänapäevased materjalide töötlemise viisid;
2) käsi- ja elektrilised tööriistad;
3) nüüdisaegsed võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel tooteks;
4) õpipädevus, ettevõtlikkuspädevus
5) matemaatika, geomeetria- joonestab ning konstrueerib reljeefseid kujundeid.

 

 

 

 

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme