Dokumendid

Kostivere Kooli põhimäärus

Jõelähtme valla haridusasutuste arengukava kinnitamise ning selle täitmisest aruandmise kord

Kostivere Kooli arengukava

Kostivere Kooli õppekava üldosa

Kostivere Kooli kodukord

Kostivere Kooli vastuvõtmise kord

Kostivere Kooli üldtööplaan 2020 – 2021. õppeaastal

Kostivere Kooli sündmuste plaan 2020 – 2021. õppeaastal

Kostivere Kooli digiarengukava 2017 – 2022

Kostivere Kooli õpilaste hindamise kord 2020

Arenguvestluste läbiviimise kord

Õpilasesinduse põhimäärus

Kostivere Kooli III kooliastme loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord

Kostivere Kooli voimla kasutamise eeskiri

Hädaolukorra lahendamise plaan

Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine Kostivere Koolis

 

Ainekavad:

Ainevaldkonnakava Võõrkeeled

Ainekava B-võõrkeel vene keel

Ainekava A-võõrkeel inglise keel

Valikaine Kodulugu

Valikaine Karjääriõpetus

Valikaine Arvutiõpetus

Ainevaldkonnakava Sotsiaalained

Ainekava Ajalugu

Ainekava Ühiskonnaõpetus

Ainekava Inimeseõpetus

Ainekava Loodusõpetus

Ainekava Keemia

Ainekava Bioloogia

Ainekava Füüsika

Valdkonna- ja ainekava Matemaatika

Matemaatika õpitulemused ja õppesisu 1., 2. ja 3. klass

Valdkonna- ja ainekava Eesti keel ja kirjandus

Ainevaldkonnakava Kunstiained

Ainevaldkonnakava Tehnoloogia

Ainevaldkonnakava Kehaline kasvatus

 

Taotlused ja avaldused:

Eelkooli avaldus

Taotlus kooli astumiseks

Opilaspileti avaldus

Pikapaevarühma taotlus

Taotlus koolist valja arvamiseks

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme