Õppest puudumise teavitamine

Õppest puudumise teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduse §25- §32 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §35 ja §36 sätestatuga.

§ 36. Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine
(1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.
(2) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
(3) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
(4) Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse.

Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
1) Õpilase haigestumine või temale tervisehoiuteenuse osutamine
2) Läbimatu koolitee või muu määramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse §8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastiku tingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine.
3) Olulised perekondlikud põhjused:
1) Perekonnaliikme haigestumine
2) Lähedase inimese kaotus
4) Muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused:
1) Kooli esindamine ja osalemine võistlustel, üritustel ja olümpiaadidel
2) Vältimatu vajaduse korral planeeritud pikem puhkusereis perega õppetöö ajal (avaldus direktorile, kui avaldus rahuldatakse koostab õpilane aineõpetajale kava, kuidas vältida mahajäämist õppetöös).

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme