Õpilasesinduse põhimäärus

Kostivere kooli õpilasesinduse põhimäärus

1. ÜLDSÄTTED
Õpilasomavalitsus on õpilaste õigus kooskõlas seaduse ja käesoleva põhimäärusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

 

 • Kostivere Põhikooli õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad soovi avaldanud aktiivseimad õpilased 4., 5., 6., 7., 8. ja 9. klassist.
 • Õpilasesindus (edaspidi ÕE) korraldab koosolekuid 1 kord nädalas, et arutada koolielu puudutavaid küsimusi.
 • ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkuleppest (lepingutest) kooli juhtkonna ja ÕE vahel, kooli ÕE põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 • ÕE põhimääruse võtab vastu ÕE ja kinnitavad ÕE president ja kooli direktor.
 • ÕE-l on vastavalt kokkuleppele võimalus kasutada kooli vara, ruume ja arveldusarvele kantud õpilasesindusele eraldatud rahalisi vahendeid.
 • ÕE valitakse määramata ajaks.
 • Üks ÕE liikmetest peab esindama Õpilasomavalitsust hoolekogus.

 

2. EESMÄRGID

 

ÕE tegevuse eesmärgid on:

 

 • Koolielu paremaks muutmine.
 • Õpilaste õiguste ja kohustuste eest seismine.
 • Õpilaskonna vastutuse tõstmine kooli ees.
 • Ühisürituste korraldamisele kaasaaitamine.
 • Tähelepanu pööramine õpilase-õpetaja omavahelistele suhetele ja lahenduste leidmisele vaidlusküsimustele.
 • Koolielu puudutavate küsitluste läbiviimine.
 • Kooliõpilaste huvide esindamine teistes organisatsioonides.
 • Koostööle kaasaaitamine õpetajate, õpilaste ja lastevanemate seas.
 • Õpilaste ja õpetajate suhete parandamise toetamine.

 

3. ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

Kooskõlas kooli põhikirjaga, kehtivate seaduste ja käesoleva ÕE põhikirjaga on ÕE-l õigus oma eesmärkide saavutamiseks:

 

 • Osalemine kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel.
 • Ürituste läbi viimine kooli juhtkonna nõusolekul.
 • Uute traditsioonide loomine.
 • Kooli juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu nõustamine ja abistamine koolielu puudutavates valdkondades.
 • Väljakujunenud traditsioonide ja tavade järgimine.
 • Ettepanekute tegemise  ja arvamuse avaldamise õigus õppetegevuse parandamiseks.
 • Kooli õpilaste huvide kaitsmine juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli.
 • Põhimääruse muutmine ja vastu võtmine.
 • ÕE-l on keelatud oma tegevuses vastuollu sattumine Kostivere Põhikooli sisekorraeeskirjadega.
 • Õpilastele teabe andmine ÕE tegevuse kohta.
 • Eesti Vabariigi seaduse järgimine.

 

 

4. ÕE LIIKMED

 

ÕE liikmete õigusteks on :

 

 • Osaleda ÕE töös ja tegevuses kooskõlas ÕOV eesmärkide ja ülesannetega.
 • Olla informeeritud ÕE tegemistest ja plaanidest.
 • Esitada ettepanekuid, taotlusi ja arupärimisi juhtorganite tegevuse kohta.
 • Avaldada arvamust või esitada proteste õpilasesinduse teiste liikmete – presidendi, asepresidendi, protokollija või ÕE tegevuse kohta.
 • Valida ja olla valitud juhtpositsioonidele.

 

Õpilasesinduse liikmel on õigus astuda tagasi oma kohalt, kui ta tegevus vastab järgmistele punktidele:

 

 • Põhjendab ja tõestab oma valikut ajapuuduse, tervislike põhjuste või õpitulemuste järsu halvenemise tõttu.
 • Kui ÕE liikme arusaam ja vaated ei ole kooskõlas ÕOV põhimäärusega.

 

ÕE liige arvatakse välja, kui :

 

 • Kui selle poolt hääletab 50% + 1 ÕE liikmetest.
 • Kui on põhjuseta 3 järjestikkust korda puudunud koosolekutelt.
 • Kui ÕE liikme tegevus on vastuolus Kostivere Põhikooli sise-eeskirjadega ja see kahjustab kooli või ÕE mainet.
 • Ei täida ÕE poolt talle antud ülesandeid ja kohustusi.
 • Ei võta osa ÕE poolt korraldatud projektidest ja üritustest.
 • Protestib õppetegevuse vastu.

 

ÕE liikmete kohutusteks on :

 

 • Kanda vastutust oma tegevuse eest.
 • Osaleda ÕE töös ja tegevuses.
 • Järgida ÕE põhimäärust.
 • Mitte kuritarvitada oma õigusi.
 • Olla eeskujuks õpilastele.
 • Jälgida kooli väärtusi ja väljendada seda ka oma käitumises.

 

 

 

5. VALIMISKORD

 

 • Igal kevadel määratud ajal valitakse uued liikmed järgmisesse koosseisu.
 • Valitud ÕE liige peab olema kuni põhikooli lõpetamiseni talle määratud ametis.
 • Igast klassist peab olema esindatud vähemalt 2 õpilast v.a. erandjuhul.
 • Valitud ÕE liige kinnitab kirjalikult oma nõusolekut täita kõiki punkte ÕOV põhimääruses.

 

 

6. SISEKORRALDUS

 

 • ÕE tuleb kokku kokkulepitud ajal.
 • ÕOV põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist ÕE presidendi ja koolidirektori poolt.
 • Erakorraline koosolek kutsutakse kokku ÕE liikmete soovil presidendi poolt.
 • Kõiki koosolekuid protokollitakse.
 • Kõik otsused fikseeritakse protokollis.
 • Protokollid säilitatakse paberkandjal koosoleku juhataja ja protokollija allkirjadega.

 

 

7. LÕPETAMINE

 

ÕE tegevus lõpetatakse kui:

 

 • ÕOV liikmete arvu vähenemisel alla 2.
 • Vajalike ressursside puudumisel.
 • ÕOV sundlõpetamine toimub põhjusel, kui selle tegevus on vastuolus põhiseadusliku korra,  kriminaalseaduse või heade kommetega.
 • ÕOV lõpetatakse üldkoosoleku ühisotsusega.

 

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme