Kunstiteraapia

KUNSTITERAAPIA KOSTIVERE KOOLIS

Kunstiteraapia on üks loovteraapia suundi, kus kasutatakse visuaalkunsti vahendeid, tehnikaid ja harjutusi psühhoterapeutilise suhte raamistikus.

Kunstiteraapiat viib läbi Laivi Mesikäpp.

E – post: laivimes@gmail.com.

MIDA?

Psühhoterapeutiliste töövõtete ja meetoditega on võimalik toetada:

  • õpilaste minapilti, enesehinnangut ning paremat iseendast arusaamist (mõtted, tundeid, käitumine, motivatsioon);
  • traumakogemuste läbitöötamist (näiteks koolikiusamise kogemused, pereliikme surm, perevägivald jms);
  • eakohast arengut toetavaid kognitiivseid funktsioone (probleemilahendus, tähelepanu tahtlik suunamine ja sotsiaalseid oskusi (koostöö, tunnetest teadlikkus ja nende juhtimise oskus);
  • leevendada nii koolipäeva kui õppimise ja koolisuhetega seotud pingeid.

KUIDAS?

Koolis töötav kunstiterapeut on samasugune tugispetsialist nagu psühholoog ja eripedagoog kuid tema töövahendid ja meetodid on kunsti võimalustele tuginevalt vähem- või rohkem mängulisemad, mitteverbaalsemad ning loomingulisele protsessile tuginevad.

Kunstiterapeudid kasutavad nii aktiivset loomingulist eneseväljendust (joonistamine, maalimine, jms) kui ka retseptiivset lähenemist (kunstitööde vaatlemine, metafoorikaardid, fotod, jms). Lähtuvalt kunstiteraapia üldeesmärgist ja seansside eesmärkidest, võib terapeutilise lähenemise keskmes olla ainult loominguline protsess ja/või ka selle  tulemusena valmiv esteetilise väärtusega kunstitöö.

Iga konkreetse õpilase puhul, kes kunstiteraapiasse suunatakse on teiste tugispetsialistide, õpetajate ja/või ka lapsevanemaga koostöös kokku lepitud terapeutilise sekkumise eesmärk.

Terapeut selgitab seda alati ka õpilasele ning kuulab ära ka tema ootused ja soovid kunstiteraapia seansside sisu osas. Vajadusel kaasab terapeut ka lapsevanemaid (osalema seanssidele või teraapiaprotsessist kokkuvõtte tegemiseks).

KES?

Kunstiterapeut Laivi Mesikäpp kuulub MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus meeskonda,  on Eesti Loovteraapiate Ühingu ja European Federation of Art Therapy liige ja töötab laste, noorukite ning psüühika- ja käitumishäiretega täiskasvanutega.

Terapeudina kasutab Laivi tugevustele ja ressurssidele põhinevat lähenemist, vajadusel ka juhendatud joonistamist.  Juhendatud joonistamine (@Guided Drawing), kus (trauma)kogemuste (re)struktureerimiseks rakendatakse konkreetseid arhetüüpseid kujundeid ja julgustatakse kahepoolset, rütmiliste liigutuste kordamist, toetab muuhulgas ka sensomotoorikat ja bilateraalset koordinatsiooni (Elbrecht, 2018).

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme