Koolipsühholoog

Koolipsühholoog Mariann Kald on majas esmaspäeviti ja kolmapäeviti.

Psühholoogi teenust vene keeles pakutakse 2 korda kuus esmaspäeviti. Teenust pakub MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse psühholoog Tatjana Mändla. Kui tunnete, et teie lapsel on vaja vestelda vene keeles psühholoogiga, siis võtke ühendust kooli HEV koordinaatori Liina Ratnikuga (liina.ratnik@kostivere.edu.ee või Stuudiumi sõnumite kaudu).

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoogi juurde saab pöörduda seoses psühholoogiliste probleemidega, näiteks:

 • Halvenenud enesetunne: sage ärevus ja muretsemine, kurvameelsus, lootusetus, hirmud, madal enesehinnang
 • Suhtlemisraskused sõprade, õpetajate või pereliikmetega
 • Õpimotivatsiooni langus
 • Probleemid õppetöös
 • Muutused söögiisus või unerütmis
 • Käitumisprobleemid
 • Lein
 • Muud vaimse tervisega seotud probleemid

Mõned lingid, mis võiksid veel aidata:

https://rajaleidja.ee/

https://lahendus.net/

https://peaasi.ee/

https://seksuaaltervis.ee/

Kiire abi saamiseks on võimalik kasutada Koolipsühholoogide Ühingu tasuta nõuandeliini. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20. Helistama on oodatud kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta.

 

Koolipsühholoog:

 • hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
 • korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
 • osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
 • teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, s.h Eesti Koolipsühholoogide Ühingu eetikakoodeksist, erialasest ettevalmistusest ja kutseoskustest ning rakendab oskusi ja teadmisi igale indiviidile ja grupile sobival moel, tagades usaldusväärsuse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerides kliendi privaatsust ja individuaalsust.

Ametijuhend on võimalik leida siit: http://koolipsyhholoogid.ee/olulised-dokumendid/ametijuhend/

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme