Õppenõukogud

Kostivere Kooli õppenõukogud 2019-2020 õppeaastal:

  • 24.09.2019 – õppenõukogu sekretäri valimine, sisehindamise vahearuande arutelu.
  • 03.06.2020 – õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine, õpilaste tunnustamine.
  • 16.06.2020 – põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine, õpilaste tunnustamine.
  • 28.08.2020 – täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimine. 2019/20. õa õppe- ja kasvatustulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine. 2020/21. õa üldtööplaani kinnitamine.

Vaata Riigi Teataja dokumenti “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme