Arenguvestluse läbiviimise kord

ÕPILASEGA ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMISE KORD

KOSTIVERE KOOLIS

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Arenguvestlus on õpilasega üks kord õppeaastas toimuv individuaalne vestlus, mille eesmärgiks on õpilase arengu igakülgne toetamine kodu ja kooli vahelises koostöös (alus: PGS § 37 lg 3). Arenguvestluse kitsamad eesmärgid on:

 • aidata õpilasel analüüsida ning hinnata oma edusamme, õpitulemusi ja käitumist;
 • aidata õpilasel koostada järgmiseks õppeperioodiks plaan, kuidas ületada võimalikke raskusi või mida teha oma annete arendamisel;
 • leppida õpilasega kokku tema järgneva õppeperioodi eesmärkides, et kool ja kodu teda nende saavutamisel võimalikult palju toetada saaksid;
 • luua ja hoida häid suhteid kooli, õpilaste ning lapsevanemate/hooldajate vahel;
 • ennetada tekkida võivaid probleeme õpilase käitumises, õppimises ja arengus;
 • nõustada ja aidata õpilast ning lapsevanemaid/hooldajaid õppimise, õpetamise ja kasvatamise valdkondades;
 • suunata õpilast ise analüüsima, hindama ja kavandama oma tegevust;
 • õpetada õpilast ise vastutama ja oma õppetööd jälgima;
 • suunata õpilast üha julgemini eesmärke püstitama ja neid saavutama;
 • aidata õpilast edasise haridustee planeerimisel;
 • saada vastastikust tagasisidet õpilase arengu toetamiseks.

1.2 Arenguvestluste protsessi koordineerib õppealajuhataja, kes tagab klassijuhatajate pädevuse arenguvestluste läbiviimiseks individuaalse juhendamise või koolituste kaudu.

1.3 Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja.

1.4 Arenguvestlusel osalevad klassijuhataja, õpilane ja tema vanem/hooldaja. Vajaduse korral kaasatakse õppealajuhataja, aineõpetajad, tugispetsialistid (psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog). Ettepaneku vastavate isikute kutsumiseks võivad teha klassijuhataja, õpilane või lapsevanem/hooldaja, millest teavitatakse ka teisi vestluse osapooli.

1.5 Kui klassijuhataja ei ole saanud lapsevanemaga/hooldajaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse aeg või lapsevanem/hooldaja ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab õppealajuhataja sellest Jõelähtme vallavalitsust, kes korraldab vajaduse korral lapse õiguste kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamise. Kui laps on teist korda kokkulepitud ajal kohal, aga lapsevanem/hooldaja ei ole kohale ilmunud, siis klassijuhataja viib arenguvestluse läbi ainult lapsega ning teatab selle toimumisest lapsevanemale/hooldajale.

1.6 Arenguvestlused viiakse üldjuhul läbi III ja IV veerandil, I, V ja IX klassis aga esimesel poolaastal (I klass – uus keskkond, kohanemine kooliga ja tekkinud probleemide ennetamine); V klass  – uus klassijuhataja, üleminek ainesüsteemile ning tekkinud probleemid ja nende ennetamine; IX klass – põhikooli lõpetamine ja karjäärinõustamine). Soovituslikult osalevad IX klassi õpilase arenguvestlusel kõik aineõpetajad.   Kui arenguvestlust ei ole võimalik mõne õpilase või lapsevanema/hooldajaga läbi viia  antud ajavahemikul, siis toimub see vastavalt võimalustele.

 

2. ARENGUVESTLUSEST TEATAMINE

2.1 Arenguvestluse läbiviimise aja lepib klassijuhataja kokku õpilase ja tema vanema/hooldajaga e-kirja, kirjaliku teatise, e-kooli või telefoni teel. Kirjaliku teate vormistamisel võib klassijuhataja kasutada käesoleva korra lisades asuvat näidist või koostada selle ise.

2.2 Lapsevanem/hooldaja annab e-kirja või teatise kaudu teada, kas talle sobib pakutud aeg. Kui aeg ei sobi, määrab  klassijuhataja arenguvestluseks uue aja.

 

3. ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMINE

3.1 Kaks nädalat enne arenguvestlust annab klassijuhataja õpilasele ja vanemale/hooldajale täitmiseks analüüsilehe(d). Klassijuhataja edastab analüüsilehe ka aineõpetajatele, et saada tagasisidet õpilase arengu kohta erinevates õppeainetes.

3.2 Klassijuhataja võib kasutada käesoleva korra lisades toodud ankeete või koostada analüüsilehe(d) ise, kooskõlastades selle eelnevalt õppealajuhatajaga.

3.3 Enne arenguvestlust tutvub klassijuhataja õpilase, vanema/hooldaja ning aineõpetajate analüüsilehtedega ning valmistab nende põhjal vestluse ette.

3.4 Klassijuhataja arvestab arenguvestluse ettevalmistamisel järgmise kavaga:

 • arenguvestluse temaatika, eesmärk ja läbiviimise aeg
 • õpilase saavutuste ja  püüdluste tunnustamine
 • positiivse esiletoomine
 • õpilase arenguruumi väljatoomine,  selgitamine ja  põhjendamine
 • probleemidele lahenduste leidmine
 • tegevuskava koostamine
 • kokkuleppe saavutamine ja fikseerimine

3.5  Arenguvestluse alguses tutvustab klassijuhataja arenguvestluse eesmärki ja läbiviimise korda.

3.6 Arenguvestluse pikkus on üldjuhul kuni 45 minutit.

3.7 Arenguvestluse käigus saavad õpilane ja lapsevanem/hooldaja väljendada enda mõtteid, seisukohti ja arvamusi, neil on võimalus küsimusteks, ettepanekuteks ja arvamusteks.

3.8 Vestluses õpilasega suunab õpetaja õpilast oma arengut analüüsima, kasutades selleks erinevaid küsimusi.

3.9 Korduvat arenguvestlust alustatakse eelmise arenguvestluse ajal kokkulepitu ülevaatamisega.

3.10 Arenguvestluse käigus teeb klassijuhataja märkmeid, vestluse lõpus koostatakse arenguvestlusest kokkuvõte käesoleva korra lisades asuval blanketil

„Arenguvestluse kokkuvõte“, mis allkirjastatakse kõigi osalejate poolt.  Klassijuhataja teeb arenguvestluse kokkuvõttest koopia ja saadab selle lapsevanemale/hooldajale esimesel võimalusel. Arenguvestluse kokkuvõtte originaal, õpilase ja lapsevanema/hooldaja ning aineõpetajate analüüsilehed jäävad kooli klassijuhataja kätte kuni õpilase koolist lahkumiseni.

3.11 Kui õpilane saabub õppeaasta keskel teisest koolist, viib klassijuhataja õpilasega läbi tutvumisvestluse esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel alates õpilase saabumisest. Tutvumisvestlusel võib klassijuhataja kasutada käesoleva korra lisades asuvat tutvumisankeeti või koostada ankeedi ise, kooskõlastades selle eelnevalt õppealajuhatajaga.

3.12 Klassijuhataja vahetumisega kehtivad kõik õpilasega tehtud kokkulepped kuni järgmise arenguvestluseni. Uus klassijuhataja on kohustatud aktsepteerima kõiki õpilase arenguga seotud kokkuleppeid.

 

4. KONFIDENTSIAALSUSNÕUDED ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMISEL

 

4.1 Õpilase eneseanalüüsi tulemused ja vestluse käigus teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalsed ning ei kuulu vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele.

 

5. JÄRELTEGEVUSED

5.1 Arenguvestlusel saavutatud kokkulepete alusel võivad toimuda mitmed järeltegevused: täiendav arenguvestlus, juhendamine, saavutatu hindamine ning kokkulepete korrigeerimine, lapsevanema või õpilase ettepanekutest tulenevalt õppekasvatustöö ja õppekeskkonna parendamine.

5.2 Õppeaasta lõpus teeb klassijuhataja läbiviidud arenguvestlustest kokkuvõtte ja esitab koondaruande õppealajuhatajale. Koondaruande blankett on käesoleva korra lisades.

 

6. LÕPPSÄTTED

6.1 Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

6.2 Kostivere Kooli arenguvestluste läbiviimise kord vaadatakse üle õppenõukogus vähemalt kord kahe aasta jooksul.

6.3 „Õpilasega arenguvestluse läbiviimise kord Kostivere Koolis“ avalikustatakse kooli kodulehel ilma lisadeta.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme